وجود تبدیل ها برای یک حرکت اقتصادی بسیار کارآمد. به طور مثال شما یک پورتی دارید که می خواهید به دستگاه دیگری یا قطعه دیگری متصل کنید، اما این ورودی و خروجی ها به یکدیگر متصل نمی شوند. یا در مواقعی استفاده بیشتری از یک اسلات می خواهید داشته باشید. در کل تبدیل های کاربردی […]